گاهي اوقات بد جوري دلم مي گيرد.
گاهي اوقات دوست دارم تنها باشم.
كاهي اوقات دوست دارم آنقدر بخندم كه از چشمهايم اشك بيايد.
گاهي اوقات دوست دارم گريه كنم.
گاهي اوقات از خودم بدم مي آيد
گاهي اوقات از اطرافيانم  بدم مي آيد.
گاهي اوقات بي دليل بهانه مي گيرم.
گاهي اوقات با اينكه مي  دانم مقصرم ولي حق را به خودم مي دهم.
گاهي اوقات آنقدر حرف مي زنم كه شنيدن را فراموش مي كنم .
گاهي اوقات آنقدر مي شنوم كه حرف زدن را فراموش مي كنم.
گاهي اوقات كتاب مي خوانم .
گاهي اوقات كتاب مي خرم ،اما نمي خوانم.
گاهي اوقات بهتر است نگاهي به غروب خورشيد بيندازم. (مدتي است غروب خورشيد را نديده ام.)
گاهي اوقات نمي دانم ساعت چند است .
گاهي اوقات ساعتم را گم مي كنم.
گاهي اوقات احساس خوشبختي مي كنم .
گاهي اوقات حتي نمي توانم خوشبختي را تعريف كنم.
گاهي اوقات مي نويسم.
گاهي اوقات مطالب مسخره اي مي نويسم.
گاهي اوقات ....
                

/ 2 نظر / 5 بازدید
شیطان صفت

گاهی اوقات آدم دلش برای خودش وخدا يکجا تنگ می شود.

مجتبی دهقان

سلام بار اولمه بهتون سر می زنم خوشحال می شم بهم سر بزنید