امروز حرفي براي گفتن ندارم سراسر كلمه شده ام اما كلماتي كه ازجنس نگفتن هستند كلماتي كه نگفتن آنها به انسان شور وشعورمي دهد . بهتر است ديگر حرف نزنم .

خانه ام ابري است
يكسره روي زمين ابري است با آن .
ازفراز گردنه خرد و خراب ومست
باد مي پيچد .
يكسره دنيا خراب از اوست
وحواس من!
آي ني زن كه تو را آواي ني برده ست دور از ره كجايي؟
خانه ام ابري است اما
ابر بارانش گرفته ست.
در خيال روزهاي روشنم كز دست رفتندم،
من به روي آفتابم
مي برم در ساحت دريا نظاره
وهمه دنيا خراب و خرد از باد است
وبه ره ني زن كه دايم مي نوازد ني ،در اين دنياي ابراندود
راه خود را دارد اندر پيش .
تقديم به يك دوست

/ 0 نظر / 7 بازدید