ابتدای عاشقی

sometime it takes adverse conditions
For people to reach out to one another

sometime it takes bad luck
For peaple to understand their goals better

sometime it takes a storm
For people to appreciate the calm

sometime it takes being hurt
For people to be more sensitive to feeling

sometime it takes doubt
For people to trust one another

sometime it takes seclusion
For people to find out who they realy are

sometime it takes disillusionment
For people to become informed

sometime it takes feeling nothing
For people to feel every thing

sometime it takesour emotions and feeling
To be completely penetrated
For people to open up to love

گاه انسان بايد در سختي باشد
تا به ديگري دست ياري دهد.

گاه انسان بايد با بخت بد روبرو شود
تا هدفش را بهتر بشناسد

گاه به طوفان نياز دارد
تا او قدر آرامش بداند

گاه بايد به او آسيبرسد
تا با احساس تر شود

گاه بايد در شك و ترديد باشد
تا به ديگري اطمينان كند

گاه بايد در گوشه اي تنها بماند
تا واقعيت وجود خود را بهتر بشناسد

گاه بايد از شيفتگي رها شود
تا به آگاهي برسد

گاه بايد كاملاً بي احساس باشد
تا بتواند همه چيز را حس كند

گاه بايد در اوج شور و احساس بود
تا به قلب او راه يافت
و او به روي عشق در بگشايد

 

؛سوزان پوليس شوتز؛

/ 3 نظر / 7 بازدید
جوجه تيغي

سلام؛ عاليه< هنوز نخووندم اما حتما بازم سر می زنم. تا بعد.

teacup

اگه کور باشی چی

malih

وبلاگ خيلی قشنگی داری...سبز باشی.......