20چونکه مستم کرده اي حدم مزن... شرع، مستان را نيارد حد زدن ...چون شدم هوشيار آنگاهم بزن...که نخواهم خود شدن هوشيار من

عناوین مطالب وبلاگ ...ققنوس...

پایان :: ۱۳۸٩/۱/۸
سعدی و هگل :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۳
بدون عنوان :: ۱۳۸۸/٧/٢٥
همایش شعر دست های پرنده :: ۱۳۸۸/٥/٧
من شکست می خورم پس هستم :: ۱۳۸۸/٤/٧
حرف ... پس از گفتن!وزمان پس از انقضا... :: ۱۳۸۸/۱/۱٧
عید همه مبارک :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
زیر تیغ :: ۱۳۸٧/۱٠/۳
هنر :: ۱۳۸٧/٥/٧
۱۳۸٧/٢/۳۱ :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
نان :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
کرکس - کافکا :: ۱۳۸٦/۱٢/٧
رفيق غزل :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٥
۱۳۸٦/٧/٢٤ :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
يک روز به ياد ماندنی :: ۱۳۸٦/٧/٢۱
۱۳۸٦/٧/٢٠ :: ۱۳۸٦/٧/٢٠
۱۳۸٦/٦/۱٩ :: ۱۳۸٦/٦/۱٩
عيدانه :: ۱۳۸٦/٦/٧
۱۳۸٦/٥/٢٤ :: ۱۳۸٦/٥/٢٤
۱۳۸٦/٤/٢۳ :: ۱۳۸٦/٤/٢۳
۱۳۸٦/٤/٩ :: ۱۳۸٦/٤/٩
۱۳۸٦/۳/۳۱ :: ۱۳۸٦/۳/۳۱
۱۳۸٦/٢/٢٠ :: ۱۳۸٦/٢/٢٠
۱۳۸٥/۱٢/٢٤ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٤
بیراهه :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٢
۱۳۸٥/۱۱/٩ :: ۱۳۸٥/۱۱/٩
يادش به خير... :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٥
بازی يلدايی با ۵ روز تاخير :: ۱۳۸٥/۱٠/٥
به ياد استاد :: ۱۳۸٥/٩/۱٤
يک کتاب خوب :: ۱۳۸٥/۸/۱٢
۱۳۸٥/۸/۱٠ :: ۱۳۸٥/۸/۱٠
وقتی بابا کوچک بود!!! :: ۱۳۸٥/٧/۱۱
۱۳۸٥/٦/۳٠ :: ۱۳۸٥/٦/۳٠
آرامش سگی :: ۱۳۸٥/٦/۳
من می نويسم پس هستم!!! :: ۱۳۸٥/٥/۱٦
shut down :: ۱۳۸٥/٤/۱۸
يک بوس کوچولو :: ۱۳۸٥/٤/٩
۱۳۸٥/٤/۱ :: ۱۳۸٥/٤/۱
به ياد شريعتی :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
جام جهانی. برزيل. تيم ملی :: ۱۳۸٥/۳/٢٧
اين روزها :: ۱۳۸٥/۳/۱٩
رسم اين شهر عجيب... :: ۱۳۸٥/۳/۱
عزيزم! رسم روزگاره :: ۱۳۸٥/٢/۱٧
۱۳۸٥/٢/٩ :: ۱۳۸٥/٢/٩
روزها لعنتی :: ۱۳۸٥/٢/٥
۱۳۸٥/۱/٢٠ :: ۱۳۸٥/۱/٢٠
چرا؟ :: ۱۳۸٥/۱/٩
آغاز مهر :: ۱۳۸٤/٦/٢٩
در انتظار هيچ :: ۱۳۸٤/٥/٢٤
ابتدای عاشقی :: ۱۳۸٤/٥/۱۸
۱۳۸٤/٥/۱٢ :: ۱۳۸٤/٥/۱٢
باز هم دو رکعت عشق :: ۱۳۸٤/٥/٩
بدون عنوان :: ۱۳۸٤/٤/۳٠
دو رکعت عشق :: ۱۳۸٤/٤/۱۱
معجزه محروميت :: ۱۳۸٤/٤/٦
زن فرودگاه فرانكفورت يا كسي كه مثل هيچكس نيست؟ :: ۱۳۸٤/۳/۳۱
احمد محمود : روايت گر خطه جنوب :: ۱۳۸٤/٢/٢۸
غروب هم زيباست :: ۱۳۸٤/٢/۱٦
فقط براي خالي نبودن عريضه: :: ۱۳۸٤/۱/٢٦
سال نو مبارک :: ۱۳۸۳/۱٢/۳٠
هستم اگر می روم :: ۱۳۸۳/۱٢/٧
۱۳۸۳/۱۱/۱٥ :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٥
۱۳۸۳/۱۱/٧ :: ۱۳۸۳/۱۱/٧
۱۳۸۳/۱٠/٢٥ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٥
۱۳۸۳/۱٠/٢ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢
با این حساب فرض کنیدم که مرده ام :: ۱۳۸۳/٩/٢٠
دميان :: ۱۳۸۳/٩/٦
با ما از مهر سخن بگو. :: ۱۳۸۳/۸/٢۸
"در حقيقت زيستن" :: ۱۳۸۳/۸/٢٢
سگ سفيد :: ۱۳۸۳/۸/۱٩
فزت و رب الکعبه :: ۱۳۸۳/۸/۱٢
۱۳۸۳/۸/۸ :: ۱۳۸۳/۸/۸
چراغ ها را من خاموش می کنم . :: ۱۳۸۳/۸/٦
... :: ۱۳۸۳/۸/۱
پيرمرد :: ۱۳۸۳/٧/٢٤
۱۳۸۳/٧/۱٩ :: ۱۳۸۳/٧/۱٩
۱۳۸۳/٧/۱٧ :: ۱۳۸۳/٧/۱٧
من آدم بدی هستم :: ۱۳۸۳/٧/۱٤
۱۳۸۳/٧/۱٠ :: ۱۳۸۳/٧/۱٠
۱۳۸۳/٧/٧ :: ۱۳۸۳/٧/٧
۱۳۸۳/٧/۱ :: ۱۳۸۳/٧/۱
۱۳۸۳/٦/٢٩ :: ۱۳۸۳/٦/٢٩
دنيای زهرماری :: ۱۳۸۳/٦/٢٧
تابستان :: ۱۳۸۳/٦/٢۳
۱۳۸۳/٦/٢۱ :: ۱۳۸۳/٦/٢۱
مترسك :: ۱۳۸۳/٦/۱٧
۱۳۸۳/٦/۱٢ :: ۱۳۸۳/٦/۱٢
۱۳۸۳/٦/۸ :: ۱۳۸۳/٦/۸
۱۳۸۳/٦/۳ :: ۱۳۸۳/٦/۳
۱۳۸۳/٥/٢٧ :: ۱۳۸۳/٥/٢٧
۱۳۸۳/٥/٢٠ :: ۱۳۸۳/٥/٢٠
۱۳۸۳/٥/٩ :: ۱۳۸۳/٥/٩
۱۳۸۳/٥/٦ :: ۱۳۸۳/٥/٦
۱۳۸۳/٤/٢٤ :: ۱۳۸۳/٤/٢٤
۱۳۸۳/٤/۱٥ :: ۱۳۸۳/٤/۱٥
۱۳۸۳/٤/۱۱ :: ۱۳۸۳/٤/۱۱
۱۳۸۳/٤/٤ :: ۱۳۸۳/٤/٤
۱۳۸۳/۳/٢۸ :: ۱۳۸۳/۳/٢۸
۱۳۸۳/۳/٢٥ :: ۱۳۸۳/۳/٢٥
۱۳۸۳/۳/٢٠ :: ۱۳۸۳/۳/٢٠
۱۳۸۳/۳/۱٧ :: ۱۳۸۳/۳/۱٧
۱۳۸۳/۳/۱٤ :: ۱۳۸۳/۳/۱٤
۱۳۸۳/۳/۱۱ :: ۱۳۸۳/۳/۱۱
۱۳۸۳/۳/۸ :: ۱۳۸۳/۳/۸
۱۳۸۳/۳/۸ :: ۱۳۸۳/۳/۸
۱۳۸۳/۳/٥ :: ۱۳۸۳/۳/٥
۱۳۸۳/۳/٤ :: ۱۳۸۳/۳/٤
۱۳۸۳/٢/۳۱ :: ۱۳۸۳/٢/۳۱
۱۳۸۳/٢/٢۸ :: ۱۳۸۳/٢/٢۸
۱۳۸۳/٢/۱٧ :: ۱۳۸۳/٢/۱٧
۱۳۸۳/٢/۱٦ :: ۱۳۸۳/٢/۱٦
۱۳۸۳/٢/۱٠ :: ۱۳۸۳/٢/۱٠
۱۳۸۳/٢/۸ :: ۱۳۸۳/٢/۸
۱۳۸۳/٢/٢ :: ۱۳۸۳/٢/٢
۱۳۸۳/۱/٢ :: ۱۳۸۳/۱/٢
۱۳۸٢/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۸
۱۳۸٢/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢۸
۱۳۸٢/۱۱/٢ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢
۱۳۸٢/۱۱/٢ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢
۱۳۸٢/۱٠/٢٩ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٩خانه
آرشيو

e-mail
پروفایل کاربر
ققنوس

دربارهء من:
پروفایل ققنوس
..........

در ابعاد این عصر خاموش
من از طعم تصنیف
در متن ادراك یك كوچه
تنهاترم
بیا تا برایت بگویم
چه اندازه
تنهایی من بزرك است
بیا تا برایت بگویم
كه تنهایی من
شبیخون حجم تو را
پیش بینی نمی كرد

search by google


کتاب هایی که من می خوانم

:همسايه ها

شور و شر

سياوشون

توكاي مقدس

كتابلاگ

روح تكاني

عاقلانه

سپينود

جامعه شناسي زير زميني

زن نوشت

از جنوب غربی

_/_// شعر \\_\_

شاعرانه ها

غزلكده

غزل پست مدرن

مثل کسی که کیست

غزل بگو

شیطان ترین فرشته

آدمک

نهانجا

خنده های حباب در باران
سايت هاي خبري

بازتاب
فردا نيوز
عصر ايران
پايگاه خري تحليلي فرارو
روزنامه اعتماد
روزنامه روز

سايت هاي ادبي

لوح
دوات
پندار
فروغ
قا بيل
بلوط
کوچه
سخن
كتابان
خوابگرد
ماندگار
آدم و حوا
ماني ها
شرقيان
هارمجیدون
والس ادبی
ليلا صادقي
آي آي کتاب
داستان كوتاه
كتاب در خانه
الواح شيشه اي
رادیو زمانه
دیباچه
كتابهاي رايگان فارسي


سايت هاي هنري

خانه هنرمندان ایران
موسيقي هنري ايران
ماهنامه هنر موسيقي
خبرنامه موسيقي ايران
پارس موزيك
گلهاي رنگارنگ
ايران كليپ

اشخاص
.

وبنوشت
مسعودبهنود
دكتر سروش
محسن كديور
داريوش آشوري
هادي تونسي
حميد عجمي
مخملباف
نزار قباني
حسين پاكدل
ناصر غياثي
عباس معروفی
مصطفی مستور

ديگر

باران
يك كتاب
هفت ها
پرده ناتمام
كافه ناصري
مجله اينترنتي فصل نو
انجمن جامعه شناسي ايران
خرده ریزها

FEED